Ochrana soukromí

Ochrana soukromí našich zákazníků je pro nás důležitá, proto máte níže k dispozici informace o tom, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji.

Informace o zpracování osobních údajů

FenStar s.r.o., IČO: 47917270, se sídlem Fenstarová 1, 684 01 Hodějice, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

FenStar s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:
FenStar s.r.o., IČO: 47917270, se sídlem Fenstarová 1, 684 01 Hodějice, tel: +420 544 146 111, ID datové schránky: 4p73uth

FenStar s.r.o. jmenovala referenta pro ochranu osobních údajů, který je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa referenta pro ochranu osobních údajů:
Referent pro ochranu osobních údajů, FenStar s.r.o., Fenstarová 1, 684 01 Hodějice, tel: +420 544 146 111, e-mail: referent.oou@fenstar.com, ID datové schránky: 4p73uth

FenStar s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:
a) zajištění smluvních vztahů,
b) vedení evidence obchodních partnerů,
c) rozesílání obchodních sdělení,
d) zajištění interních procesů společnosti.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění smlouvy nebo plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR. Vaše osobní údaje mohou být při osobní návštěvě našeho areálu zpracovávány také na základě oprávněného zájmu správce, kterým je ochrana majetku a osob zajišťovaná prostřednictvím kamerového systému se záznamem – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není společnosti uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.
Při zpracování osobních údajů u společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou
10. 9. 2018 4 platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit
právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného
nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost
Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení společnosti k ochraně osobních údajů - kde společnost deklaruje svůj soulad s GDPR, který prokazuje provedením nezávislého auditu, který prokázal  shodu s požadavky GDPR i národními předpisy.

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, partnerů i zaměstnanců. Při shromažďování a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a platnými právními předpisy. Údaje zpracováváme transparentním způsobem, pro definované účely, v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou a vždy tak, aby údaje byly zabezpečené před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Před nabytím účinnosti obecného nařízení jsme si objednali nezávislý audit shody s požadavky obecného nařízení, který prokázal, že naše společnost přijala všechna nezbytná opatření k ochraně citlivých informací před neoprávněným přístupem, sjednotila interní postupy s požadavky obecného nařízení a plní legislativní a jiné požadavky.

Warum Fenster und Türen von FenStar?

sicherheit und qualitaet

Sicherheit & Qualität

Die Sicherheit steht für uns auf dem ersten Rang. Die Produktqualität wird durch die 10-Jahres-Garantie belegt.

design und innovation

Design & Innovation

Wir bieten ein breites Portfolio an diversen Möglichkeiten und Kombinationen an, um ein maßgeschneidertes Produkt gestalten zu können.

30 Jahre

Produktionstradition

Wir haben 30 Jahre Erfahrung mit der Herstellung von Kunststoff- und Alufenstern und Türen.

Möchten Sie Fenstar Händler werden?

  • Innovation
  • Sonderformen
  • seit über 30 Jahren
  • 1849 Farben